Adatvédelmi szabályzat

Óbudai BringásReggeli program és Regisztrációs Szabályzat

1./ A szabályozás célja

Bús Balázs Óbudáért Egyesület elkötelezett az egészséges és környezettudatos életmód mellett, ezért támogat minden olyan kezdeményezést, amely az egyéni közlekedés leghatékonyabb módja, a kerékpározás széleskörű elterjesztését és népszerűsítését szolgálja. Erre tekintettel a 2./ pontban felsorolt óbudai vendéglátóhelyekkel összefogva az Egyesület továbbiakban: Megrendelő elindított egy ingyenes kerékpáros reggeli akciót, amely az Óbudai BringásReggeli nevet viseli. Jelen szabályzat célja a www.obudaibringasreggeli.hu weboldal /a továbbiakban: honlap/ felhasználóinak tájékoztatása a programról, a honlapon történő regisztrációról és feltételeiről, valamint ezek szabályozása.

2./ A programban részt vevő reggelizőhelyek

A részt vevő vendéglátóhelyek mindegyike a III. kerület egy-egy kerékpárral jól megközelíthető, frekventált pontján találhatók meg. Közös céljuk, hogy a mozgás öröme mellett felhívják a figyelmet ennek a közlekedési formának a környezettudatos, egészséges és sok esetben az egyéb lehetőségeknél hatékonyabb voltára. A programban az alábbi reggelizőhelyek vesznek részt:

 

  1. Édes Szelet

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 2.

  1. Cziniel Cukrászda és Kávézó

1031 Budapest, Nánási út 55.

  1. Rozmaring Étterem és Kertvendégő

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.

3./ A program időtartama és helyszíne

A program eseményei 2021. augusztus 1. és 2021. október 31. között minden hónap első péntekén 7:00 és 9:00 óra között kerülnek megrendezésre. Egy reggeliztetés alkalmával ugyanazon időpontban mindhárom helyen egyszerre lehet reggelizni. A résztvevő egységek által kínált reggeli a honlapon a regisztrációkor megtekinthető.

4./ A programban való részvétel feltétele

  1. A programban való részvétel önkéntes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációval a résztvevők a jelen szabályzat rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
  2. Az akcióban nem vehetnek részt a 2./ pontban felsorolt reggeliző helyek dolgozói, és alkalmazottai.

5./ A regisztráció menete

  1. Keresd fel a www.obudaibringasreggeli.hu honlapot!
  2. Kattints a REGISZTRÁCIÓ gombra!
  3. Add meg a neved, az email címed és választd ki a helyszínt, ahol reggelizni szeretnél! A 3 reggelizőhely közül egyet lehet választani!
  4. Fogadd el a regisztrációs feltételeket!
  5. Kattints a KÜLDÉS gombra!

6./ Regisztrációs feltételek

Az egyes eseményre történő regisztráció mindig az adott eseményt megelőző hétfői nappal válik elérhetővé, és az esemény előtti nap 24 órakor zárul. Minden eseményre külön kell regisztrálni. Az eseményre kizárólag 18 éven felüli személyek jogosultak a honlapon regisztrálni azzal, hogy egy alkalommal további egy 18 éven felüli, valamint legfeljebb három 18 év alatti személyt regisztrálhatnak az adott eseményre. Amennyiben az adott reggelizőhelyen az aktuális férőhely megtelt, a rendszer nem engedélyezi a regisztrációt, ez esetben kérünk, regisztrálj másik résztvevő partnerhez. A regisztráció elküldésekor a felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

7./ Részvétel

A programban résztvevő személyek kizárólag a regisztráció során kiválasztott helyen és időben jogosultak átvenni a reggelit. Az akció az adott napon és a kiválasztott helyen reggel 7 és 9 óra között érvényes, a fel nem használt reggeli lehetőség az adott napon 9 óra után nem érvényesíthető, az a következő eseményekre nem vihető át. A szervező fenntartja a jogot, hogy vis maior esetében az eseményt elnapolja, azzal a feltétellel, hogy erről az előzetesen regisztrált résztvevőket időben értesíti, valamint az elmaradt eseményt más alkalommal pótolja. Ez esetben a fel nem használt regisztráció a pótnapon felhasználható.

8./ Egyebek

A Bús Balázs Óbudáért Egyesület nem vállal felelősséget a 2./ pontban megjelölt partnerek által kiosztott reggeli minőségéért.

A Szabályzatot a szervező a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. július 22.

Óbudai BringásReggeli Adatvédelmi Szabályzat

1./ A szabályozás célja

E szabályzat célja, hogy meghatározza a Bús Balázs Óbudáért Egyesület által szervezett és támogatott Óbudai BringásReggeli elnevezésű reggeliztető program kapcsán vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

2./ Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A www.obudaibringasreggeli.hu weboldalon / a továbbiakban: honlap/ történő regisztrációval egyidejűleg a reggeliztető programban résztvevők elfogadják a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit, és hozzájárulnak az adatkezeléshez.

 

3./ Az adatkezelő

Név: Bús Balázs Óbudáért Egyesület

Képviseli: Bús Balázs

Székhely: 1039 Budapest, Bivalyos utca 9.

Adószám: 19156680-1-41

Telefonszám: | +36 30 6244701

E-mail cím: obudaibringasreggeli@gmail.com

A Bús Balázs Óbudáért Egyesület külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai (programkoordinátor) férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő adattovábbítást csak hatósági megkeresésre végezhet, az Infotv. szerinti adattovábbítási nyilvántartás felvétele mellett, ezt meghaladóan azonban harmadik személynek kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával szolgáltathat adatot az adatállományból.

A programban részt vevő reggelizőhelyeken csak a regisztráció során kapott regisztrációs szám alapján tudják beazonosítani a reggelire jogosult résztvevőket. Így a reggeliző pontok részére személyes adatok nem, csupán az érintettek regisztrációs számai kerülnek továbbításra. A reggelizőhelyek által a regisztrációs szám nem hozható közvetlen összefüggésbe az érintettekkel.

4./ Az érintettek köre

Adatkezeléssel érintettek mindazok, akik az Óbudai BringásReggeli program eseményeire személyes adataik megadásával a honlapon regisztrálnak.

5./ A kezelt adatok köre

A regisztrált résztvevő személy neve, elektronikus levélcíme.

6./ Az adatgyűjtés célja

A regisztrált személyek beazonosítása az Óbudai BringásReggeli helyszínein (csak regisztrációs szám alapján).

Az adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen pontban meghatározott célból kezel, az érintettek jogainak, alapvető szabadságjogainak, így különösen a magánélethez való jogának tiszteletben tartásával.

7./ Az adatkezelés és adattárolás helye

A személyes adatok kezelése a Bús Balázs Óbudáért Egyesület. 3./ pontban megjelölt székhelyén történik. A társaság az adatokat papíralapon a székhelyén és egy felhő alapú tárhelyen tárolja.

8./ Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Óbudai BringásReggeli elnevezésű reggeliztető program kapcsán az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a program tárgyévi lezárásig (2021.12.31.) tart.

9./ Az érintettek jogai

Az érintettek bármikor kérhetik az adatkezelőt, hogy személyes adataik kezeléséről adjon tájékoztatást, illetve bármikor kérhetik személyes adataik módosítását, helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett a jogait a 3./ pontban meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10./ Hírlevél küldése

A Bús Balázs Óbudáért Egyesület jogosult a honlapon regisztrált felhasználók elektronikus levelezési címére az Óbudai BringásReggeli program és az Egyesület eseményei, hírei kapcsán legfeljebb 3 darab egyesületi hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a hírlevél küldéséhez – az erre vonatkozó jelölő négyzet önkéntes kipipálásával – előzetesen és kifejezetten hozzájárult. A felhasználó ezt a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Az adatkezelő a hírlevélre történő feliratkozást követően mindaddig kezeli az ezzel kapcsolatban megadott adatokat, amíg a hírlevélről az érintett le nem iratkozik. Erre a hírlevél alján megjelenő „Leiratkozás” gombra kattintva van lehetősége. Amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevél szolgáltatásról, az adatkezelő további hírlevelet nem küld az érintettnek, továbbá haladéktalanul törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

11./ Bővebb tájékoztatás

Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a www.obudaibringasreggeli.hu oldalon található Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató útján kaphatnak.

A Szabályzatot az adatkezelő a mai napon elfogadta, ettől a naptól kezdve visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. július 22.